จัดตั้งห้างฯครบขั้นตอน >>
จัดตั้งบริษัทฯครบขั้นตอน >>
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม >>
ขอเลขผู้เสียภาษี >>
ประกันสังคม >>
เลิก-ชำระบัญชี บริษัท-ห้างฯ >>
แก้ไขที่อยู่บริษัท-ห้างฯ >>
แก้ไขตรายาง-ชื่อนิติบุคคล >>
เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ >>
เพิ่ม-ลด ทุน-วัตถุประสงค์ >>
เพิ่ม-ลด กรรมการ-ผู้ถือหุ้น >>
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น >>
ขอหนังสือรับรอง-เอกสารต่าง ๆ >>
เอกสารที่ใช้จดร้านเกม,คาราโอเกะ >>
แปรสภาพห้างฯเป็นบริษัทฯ >>
เอกสารใช้ในการปิดงบ-ตรวจสอบงบ >>
เอกสารประกอบการทำบัญชีรายเดือน >>บริการจดทะเบียน

เอกสารใช้ในการปิดงบ-ตรวจสอบงบ

เอกสารที่ใช้ในการปิดงบการเงินมีดังนี้

ก. ส่วนทั่วไป

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ / ห้างฯ ฉบับล่าสุด
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) ( กรณีจดทะเบียนในนามบริษัท ฯ )
 3. สำเนาบัตรผู้สียภาษี บริษัท / ห้างฯ + ภพ.01 + ภพ.09 ( ถ้ามี )
 4. สัญญาเช่า / สัญญาเช่าซื้อ ต่าง ๆ ในนามบริษัท ( ถ้ามี ) เช่น
  - สัญญาเช่ารถ / เช่าอาคาร
  - สัญญาซื้อ - ขายรถ / สัญญาซื้อ - ขายอาคาร หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ในนาม บริษัท ฯ / ห้าง ฯ
 5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในนาม บริษัทฯ / ห้าง ฯ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

ก. ส่วนของบัญชี

 1. สำเนาใบกำกับภาษีขาย + รายงานภาษีขาย ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น )
 2. ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ + รายงานภาษีซื้อ ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น )
 3. แบบ ภพ.30 + ใบเสร็จรับเงิน (ภพ.30 ) ของสรรพากร ( ต้นฉบับ )
 4. แบบ ภงด. 1,3,53 + รายละเอียดแนบ + ใบเสร็จสรรพากร ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น ) ( ถ้ามี )
 5. แบบนำส่งประกันสังคม + รายละเอียดนำส่ง + ใบเสร็จประกันสังคม ( ถ้ามี ) ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น)
 6. ใบสำคัญจ่าย + ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน(จ่าย ) หรือ บิลเงินสด ของค่าใช้จ่าย รวม เงินสดย่อย ( ถ้ามี )
 7. ใบสำคัญรับ+สำเนาใบเสร็จรับเงิน(ขาย) พร้อมแนบ ต้นฉบับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้
 8. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ + กระแสรายวัน ( STATEMENT) ในนามบริษัทฯ/ห้าง ฯ ทุกบัญชี
 9. งบการเงิน + ภงด.50 + ภงด.51 +ใบเสร็จสรรพากร ของปีที่ผ่านมา
 10. รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ( ถ้ามี )