จัดตั้งห้างฯครบขั้นตอน >>
จัดตั้งบริษัทฯครบขั้นตอน >>
จดภาษีมูลค่าเพิ่ม >>
ขอเลขผู้เสียภาษี >>
ประกันสังคม >>
เลิก-ชำระบัญชี บริษัท-ห้างฯ >>
แก้ไขที่อยู่บริษัท-ห้างฯ >>
แก้ไขตรายาง-ชื่อนิติบุคคล >>
เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ >>
เพิ่ม-ลด ทุน-วัตถุประสงค์ >>
เพิ่ม-ลด กรรมการ-ผู้ถือหุ้น >>
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น >>
ขอหนังสือรับรอง-เอกสารต่าง ๆ >>
เอกสารที่ใช้จดร้านเกม,คาราโอเกะ >>
แปรสภาพห้างฯเป็นบริษัทฯ >>
เอกสารใช้ในการปิดงบ-ตรวจสอบงบ >>
เอกสารประกอบการทำบัญชีรายเดือน >>บริการจดทะเบียน

เอกสารใช้ในการปิดงบ-ตรวจสอบงบ

เอกสารที่ใช้ในการปิดงบการเงินมีดังนี้

ก. ส่วนทั่วไป

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ / ห้างฯ ฉบับล่าสุด
  2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) ( กรณีจดทะเบียนในนามบริษัท ฯ )
  3. สำเนาบัตรผู้สียภาษี บริษัท / ห้างฯ + ภพ.01 + ภพ.09 ( ถ้ามี )
  4. สัญญาเช่า / สัญญาเช่าซื้อ ต่าง ๆ ในนามบริษัท ( ถ้ามี ) เช่น
    - สัญญาเช่ารถ / เช่าอาคาร
    - สัญญาซื้อ - ขายรถ / สัญญาซื้อ - ขายอาคาร หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ในนาม บริษัท ฯ / ห้าง ฯ
  5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในนาม บริษัทฯ / ห้าง ฯ เช่น สำเนาทะเบียนรถ

ก. ส่วนของบัญชี

  1. สำเนาใบกำกับภาษีขาย + รายงานภาษีขาย ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น )
  2. ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ + รายงานภาษีซื้อ ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น )
  3. แบบ ภพ.30 + ใบเสร็จรับเงิน (ภพ.30 ) ของสรรพากร ( ต้นฉบับ )
  4. แบบ ภงด. 1,3,53 + รายละเอียดแนบ + ใบเสร็จสรรพากร ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น ) ( ถ้ามี )
  5. แบบนำส่งประกันสังคม + รายละเอียดนำส่ง + ใบเสร็จประกันสังคม ( ถ้ามี ) ( ทั้งหมดของรอบบัญชีนั้น)
  6. ใบสำคัญจ่าย + ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน(จ่าย ) หรือ บิลเงินสด ของค่าใช้จ่าย รวม เงินสดย่อย ( ถ้ามี )
  7. ใบสำคัญรับ+สำเนาใบเสร็จรับเงิน(ขาย) พร้อมแนบ ต้นฉบับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้
  8. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ + กระแสรายวัน ( STATEMENT) ในนามบริษัทฯ/ห้าง ฯ ทุกบัญชี
  9. งบการเงิน + ภงด.50 + ภงด.51 +ใบเสร็จสรรพากร ของปีที่ผ่านมา
  10. รายละเอียดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ( ถ้ามี )เอกสารประกอบการทำบัญชีรายเดือน

เอกสารทีต้องเตรียมให้สำนักงานบัญชี ( จัดทำบัญชีรายเดือน )

  1. ด้านค่าใช้จ่าย
    1.1 ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ ( ที่ซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ )
    1.2 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ( ที่ซื้อสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ) โดยในใบเสร็จนั้น เขียนระบุการชำระเงิน
    ว่าชำระด้วย " เงินสด " หรือ " เช็ค " ถ้าจ่ายเป็นเช็คให้ระบุ เลขที่เช็ค วันที่สั่งจ่าย จำนวนเงิน
    1.3 บิลเงินสดต่าง ๆ หรือ ใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ ที่ซื้อสินค้าโดยไม่มี VAT
    บิลค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ต่าง ๆ

  2. ด้านรายรับ
    2.1 สำเนาใบกำกับภาษีขาย ( ที่ออกให้ลูกค้า เมือขายสินค้าต้นฉบับให้ลูกค้า สำเนาให้บัญชี
    จัดทำภาษีขาย )
    2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน ( ที่ออกเก็บเงินจากลูกค้า ต้นฉบับให้ลูกค้า สำเนาให้บัญชี
    สำหรับบันทึกรายได้ )
    2.3 ใบ PAY-IN ( ใบนำฝาก ) ที่นำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชี บริษัทฯ/ห้างฯ ให้แนบมาพร้อมกับ
    สำเนาใบเสร็จในข้อ 2.2 เป็นชุด ๆ โดยใบ PAY-IN 1 ใบ อาจมีใบเสร็จหลายใบก็ได้
    โดยรวมยอดใบเสร็จทุกใบต้องเท่ากับ ใบ PAY-IN ที่ปะหน้า

  3. ด้านเอกสารอื่น ๆ
    1. สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานที่เข้าใหม่แต่ละเดือน
    2. ถ่ายสำเนารายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากกระแสรายวันทุกบัญชี
    ( ที่เปิดในนามชื่อ บริษัทฯ / ห้างหุ้นส่วนฯ เท่านั้น ) ทุกเดือน